investovanie do fondov

Investovanie do fondov I. – úvod

Investovanie do fondov je stále pre mnoho ľudí veľkou neznámou. V tejto sérii článkov sa pozrieme bližšie na to, ako investovanie funguje, s akými fondmi sa môžeme stretnúť a čo od investovania môžeme očakávať.

Investovanie do fondov funguje v zahraničí už takmer jedno storočie. V súčasnosti tretí najstarší fond na svete založila v roku 1928 správcovská spoločnosť Pioneer Investments. Jeho aktuálnym pokračovateľom je U. S. Pioneer Fund, do ktorého môžu investovať aj slovenskí investori prostredníctvom správcovskej spoločnosti Amundi.

Na Slovensku sa po vzore zo zahraničia stáva investovanie do fondov súčasťou našich každodenných životov. Môžeme sa s ním stretnúť v druhom či treťom pilieri, v investičnom životnom poistení, ale aj v podobe čoraz obľúbenejšieho priameho investovania do podielových fondov.

Ako funguje investovanie do fondov?

Podielový fond spravuje správcovská spoločnosť. Majetok fondu sa skladá z cenných papierov (akcie, dlhopisy a pod.) a je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti. Investori vkladajú do podielového fondu peniaze, za ktoré fond nakúpi jednotlivé cenné papiere. O portfólio podielového fondu sa stará manažér fondu spolu s tímom analytikov.

Manažér určuje, aké cenné papiere bude fond nakupovať. Pri spravovaní fondu sa riadi štatútom fondu. Najdôležitejšou informáciou v štatúte je údaj o tom, do akých cenných papierov fond investuje, v akých krajinách a pod. Cieľom investovania do podielových fondov je rozloženie rizika (diverzifikácia). Fond nakupuje rôzne druhy cenných papierov od rôznych firiem alebo štátov.

investovanie do fondov

Zvyčajne majú fondy v portfóliu približne 50 až 100 rôznych cenných papierov. Nájdu sa však aj také, ktoré ich majú viac ako 600. Vlastnícke práva investorov reprezentujú podielové listy. Tie určujú veľkosť podielu investora na majetku fondu.

Na činnosť správcovskej spoločnosti dohliada okrem Národnej banky Slovenska aj depozitár. Depozitárom je banka, ktorá na pokyn správcovskej spoločnosti do fondu nakupuje cenné papiere v súlade so zákonom a štatútom fondu. Jeho ďalšími úlohami sú úschova cenných papierov fondu a kontrola výpočtu ceny podielových listov.

Aká je ochrana investora?

Majetok vo fonde nespadá pod Fond ochrany vkladov, ako je tomu pri bankových produktoch. Pri investíciách existuje Garančný fond investícií, ktorý poskytuje náhrady za nedostupný klientský majetok poskytnutý správcovským spoločnostiam alebo obchodníkom s cennými papiermi. Nedostupnosť majetku vyhlási Národná banka Slovenska, ak správcovská spoločnosť nie je schopná plniť si záväzky.

Garančný fond ručí každému klientovi za majetok do výšky 50 000 EUR. Tieto peniaze neslúžia na poskytovanie garantovaných výnosov pri investovaní. Ich úlohou nie je ani preplatenie straty, ktorú klient utrpí pri nesprávnom investičnom rozhodnutí. Zoznam správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi, ktorí sú súčasťou Garančného fondu si môžeme pozrieť tu.

Majetok fondu je spoločným majetkom všetkých podielnikov a je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť z neho nemôže uhrádzať svoje záväzky. Pri krachu správcovskej spoločnosť investori o svoje peniaze neprichádzajú. Správu fondu v takomto prípade preberie iná správcovská spoločnosť.

S akými typmi podielových fondov sa môžeme stretnúť?

Najčastejšie sa v praxi môžeme stretnúť s rozdelením na akciové, dlhopisové, zmiešané fondy a fondy peňažného trhu. Za najbezpečnejšie sú považované fondy peňažného trhu, to sa odráža aj na ich nízkom potenciálnom výnose. Naopak akciové fondy majú z dlhodobého hľadiska potenciál najvyššieho výnosu, sú však tiež najrizikovejšie, preto sú skôr vhodné ako investícia na dlhšie obdobie.

investovanie do fondov

Kedy môžem peniaze z fondu vybrať?

Splatnosť podielových listov nie je časovo ohraničená. Investor sa teda môže kedykoľvek rozhodnúť správcovskej spoločnosti odpredať svoje podielové listy za aktuálnu cenu. Celá transakcia od zadania pokynu po vyplatenie peňazí na účet trvá približne jeden týždeň. Aktuálnu hodnotu svojej investície si klient môže pozrieť po prihlásení do svojho účtu na stránke správcovskej spoločnosti alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Investovanie do fondov a dane

Veľkou výhodou podielových fondov je forma zdaňovania – funguje tu tzv. odložená daňová povinnosť. Investor výnos zdaňuje až pri predaji podielových listov sadzbou 19 %. Pri bankových produktoch sa výnosy zdaňujú zrážkou hneď pri pripísaní úroku, čo hlavne pri dlhodobejšom sporení znižuje celkový výnos.

Slovenské správcovské spoločnosti pri predaji podielových listov zdania výnos zrážkou automaticky, klient sa tak nemusí o nič starať. V prípade zahraničných správcov si klient musí podať daňové priznanie. Po novom už správcovské spoločnosti hlásia daňovému úradu údaje o klientoch, takže neodporúčam daňové priznanie nepodávať.

Mnoho ľudí od investovania prostredníctvom podielových fondov odrádzalo aj platenie odvodov do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % z výnosu. Táto povinnosť je našťastie od roku 2017 zrušená. V ďalších častiach sa bližšie pozrieme na jednotlivé druhy podielových fondov, s ktorými sa v praxi stretávame, na ich poplatky, riziká a výnosy.

chcem sa poradiť

Kategória: Investovanie

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*