výluky v životnom poistení

Aké sú výluky v prípade smrti? (porovnanie)

Pri výbere životného poistenia medzi sebou väčšinou porovnávame ponuky rôznych poisťovní. Zaujímame sa o cenu, výšku krytia, zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti. Málokedy sa pozrieme, čo máme za danú cenu poistené, a čo už nie.

Všeobecné poistné podmienky majú častokrát aspoň 50 strán, výnimkou však nie sú ani stostranové dokumenty. Aj finančné gramotný človek má problém orientovať sa v nich, nehovoriac už o tom, akým štýlom sú písané. Aj z týchto dôvodov sa im pri výbere životného poistenia venuje len malá pozornosť, pritom by však malo ísť o jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere správneho zabezpečenia.

Poisťovne rozlišujú vo svojich poistných podmienkach dva typy výluk v prípade smrti. Buď odmietajú vyplatiť poistné plnenie úplne, alebo ho môžu znížiť.  Najčastejším dôvodom pre čiastočné plnenie je smrť, ktorá nastala v dôsledku požitia alkoholu alebo omamných látok. V článku sa však zameriam na výluky, kedy poisťovňa nevyplatí poistné plnenie vôbec. Základnou výlukou v každej poisťovni je neuvedenie pravdivých informácii v zmluve.

MetLife (Easy)

 • smrť v dôsledku AIDS
 • samovražda do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy
 • smrť následkom vojenského výcviku alebo bojovej úlohy do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy
 • oprávnená osoba je podozrivá z financovania terorizmu

Generali (DolceVita) – platí pre zmluvy do 13. 6. 2017

 • vojnové konflikty, mierové misie, terorizmus, povstania
 • rádioaktívne žiarenie, okrem lekárskych zákrokov
 • smrť v prípade aktívnej účasti na pretekoch alebo tréningoch pozemných, vzdušných a lodných dopravných prostriedkov
 • pri vedení dopravného prostriedku, na vedenie ktorého poistený nemá oprávnenie
 • počas zásahu alebo cvičenia poisteného ako člena policajných alebo vojenských zásahových jednotiek, s výnimkou účasti na vzburách na území SR
 • v prípade, ak oprávnená osoba úmyselne spôsobila smrť poisteného
 • samovražda do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy

Pri zmluvách uzatvorených po 13. 6. 2017 platia nové všeobecné poistné podmienky, tie odstránili z výluk napríklad terorizmus alebo smrť pri účasti na nepokojoch na území SR pri plnení služobných povinností. V zmluvách uzatvorených po tomto dátume sa môžeme stretnúť s nasledujúcimi výlukami:

 • vojnové konflikty, mierové misie, povstania v zahraničí
 • rádioaktívne žiarenie, okrem lekárskych zákrokov
 • smrť v prípade aktívnej účasti na pretekoch alebo tréningoch pozemných, vzdušných a lodných dopravných prostriedkov
 • pri vedení dopravného prostriedku, na vedenie ktorého poistený nemá oprávnenie
 • v prípade, ak oprávnená osoba úmyselne spôsobila smrť poisteného
 • samovražda do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy

Allianz (Šťastný Život)

 • smrť v dôsledku experimentálnej liečby, liečby predpísanej nekvalifikovaným lekárom
 • samovražda do dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy
 • v dôsledku vojnových udalostí, pri aktívnej účasti na občianskej vojne alebo nepokojoch
 • v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka

Basler (OptimalInvest)

 • samovražda do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy
 • smrť v dôsledku nepokojov, ak sa poistený podieľal na strane podnecovateľov nepokojov
 • v prípade aktívnej účasti na vojnových konfliktoch
 • teroristický útok

NN (Protect)

 • smrť v dôsledku vojny, teroristického útoku, nezákonného štrajku – od 15. 10. je formou verejného prísľubu zrušená výluka na terorizmus pre všetkých klientov
 • ak je oprávnená osoba právoplatne uznaná vinnou v súvislosti s poistnou udalosťou
 • samovražda do dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy
 • v prípade smrti poisteného v dôsledku choroby, ktorá vznikla do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy

Uniqa (FlexiDividenda)

 • v prípade, ak oprávnená osoba úmyselne spôsobila smrť poisteného
 • samovražda do troch rokov od uzatvorenia zmluvy
 • v dôsledku vojnových udalostí alebo nepokojov (okrem vykonávania služieb polície a vojenskej služby na území SR)

ČSOB (Life Plus)

 • v prípade, ak oprávnená osoba úmyselne spôsobila smrť poisteného
 • smrť v dôsledku rádioaktívneho žiarenia
 • v prípade aktívnej účasti na pretekoch alebo tréningoch pozemných, vzdušných a lodných dopravných prostriedkov
 • pri vedení dopravného prostriedku, na vedenie ktorého poistený nemá oprávnenie
 • ak smrť nastane do dvoch mesiacoch od začiatku poistenia v dôsledku zdravotných ťažkostí, ktorými poistený trpel už pred začiatkom poistenia, aj v prípade, ak ich uviedol pri uzatváraní poistnej zmluvy
 • samovražda do dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy
 • smrť, ktorú si poistený spôsobil sám úmyselným konaním
 • precenenie svojich schopností, nedbalosť

Wüstenrot (Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok)

 • v prípade, ak oprávnená osoba úmyselne spôsobila smrť poisteného
 • vojnové udalosti
 • účasť na vzbure, nepokojoch, ak sa poistený podieľal na strane podnecovateľov nepokojov
 • nukleárna katastrofa
 • úmyselný trestný čin
 • epidémia
 • účasť vojakov na zahraničných misiách alebo cvičeniach
 • ak smrť nastane do dvanástich mesiacoch od začiatku poistenia v dôsledku zdravotných ťažkostí, ktorými poistený trpel už pred začiatkom poistenia, aj v prípade, ak ich uviedol pri uzatváraní poistnej zmluvy

Z porovnania jednoznačne najlepšie vychádza MetLife a Uniqa, ktoré v tomto smere patria k špičke na našom trhu. Naopak najviac výluk majú poisťovne Wüstenrot a ČSOB. Osobitnú pozornosť správnemu výberu poisťovne by mali venovať najmä vojaci, ktorých pracovná činnosť je vo veľa poisťovniach vylúčená. V ďalšej časti si popíšeme výluky, pri ktorých môže poisťovňa poistné plnenie znížiť.

chcem sa poradiť

Kategória: Poistenie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*