tretí pilier

Komu sa oplatí využívať tretí pilier?

Tretí pilier je využívaný najmä vďaka príspevkom zamestnávateľa. Oplatí sa aj ľuďom, ktorým zamestnávateľ na dôchodok neprispieva?

Tretí pilier alebo doplnkové dôchodkové sporenie na Slovensku spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Je to forma sporenia na dôchodok, ktorej hlavnou prednosťou je využitie príspevkov zamestnávateľa. Ako tretí pilier môžeme brať aj ďalšie formy sporenia na dôchodok ako napr. investície do podielových fondov a pod, dnešný článok však bude zameraný predovšetkým na doplnkové dôchodkové sporenie.

Ako funguje tretí pilier?

Sporiteľ – účastník uzatvorí s DDS účastnícku zmluvu. Následne si každý mesiac posiela do DDS dohodnutú sumu. Správcovská spoločnosť tieto peniaze investuje do fondov, ktoré účastník uviedol v účastníckej zmluve. Účastníkovi môže na dôchodok prispievať určitou čiastkou aj zamestnávateľ. To v súčasnosti využívajú najmä veľké zahraničné firmy ako benefit pre svojich zamestnancov.

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť minimálne jeden príspevkový fond a jeden výplatný fond. Jednou zo zmien, ktorá bola zavedená v roku 2014 je postupné znižovanie poplatku za správu fondu z 1,8 % na 1,2 % v roku 2020. Výhodou oproti iným typom sporenia je možnosť odpočítať si zo základu dane 180 EUR ročne. Na dani tak účastník vie ročne ušetriť  34,20 EUR.

Zamestnanci, ktorí vykonávajú tzv. rizikové práce majú vstup do tretieho piliera povinný. Nie sú povinní si platiť príspevky, táto povinnosť vzniká len zamestnávateľovi. Výška príspevkov je stanovená v zákone, musí byť minimálne vo výške 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Dostupnosť peňazí v treťom pilieri

Nasporené peniaze z tretieho piliera je možné vybrať raz za 10 rokov, prvý raz po desiatich rokoch sporenia. Vybrať sa však dajú len príspevky zamestnanca vrátane výnosov z nich. Príspevky zamestnávateľa a výnosy z nich ostávajú v DDS až dokým účastníkovi nevznikne nárok na dôchodok. Je to z toho dôvodu, aby tieto peniaze slúžili naozaj na dôchodok a neminuli sa predčasne na iný účel. Peniaze sú samozrejme po celý čas sporenia alebo poberania dočasného dôchodku dedičné.

Dôchodok z tretieho piliera

Účastníkovi môže byť vyplatený:

  • doplnkový starobný dôchodok – doživotný alebo dočasný
  • doplnkový výsluhový dôchodok – doživotný alebo dočasný
  • jednorazové vyrovnanie
  • predčasný výber

Podmienkou na výplatu dôchodku z tretieho piliera je priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, alebo dovŕšenie veku 62 rokov. Dočasný dôchodok sa vypláca minimálne po dobu 5 rokov.

Jednorazové vyrovnanie sa vypláca, ak účastníkovi vznikne nárok na plný invalidný dôchodok. Taktiež nárok na jednorazové vyrovnanie môže vzniknúť, ak sú splnené podmienky na poberanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku, a ak hodnota účtu v DDS je nižšia ako dvojnásobok priemernej mzdy v hospodárstve.

Komu sa oplatí sporiť cez DDS?

Sporiť v DDS sa jednoznačne oplatí tým, ktorým prispieva aj ich zamestnávateľ. Naopak, nevýhodné bude pre tých, ktorým zamestnávateľ prispievať odmietne. Je to z toho dôvodu, že fondy v treťom pilieri nedokážu zhodnotením konkurovať podielovým fondom zahraničných správcov. V treťom pilieri môžeme očakávať priemerné zhodnotenie na úrovni približne 3 % ročne, zatiaľ čo v otvorených podielových fondoch v dlhodobom horizonte aj 6 % ročne.

Nižšie zhodnotenie v treťom pilieri je výsledkom legislatívy. DDS-ky nemôžu naplno využívať vyšší podiel akcií a dosahovať z dlhodobého hľadiska vyššie zhodnotenie. Najlepšie si rozdiel medzi DDS a podielovými fondmi porovnáme na konkrétnom príklade. Porovnávať budeme sporiteľa v treťom pilieri, ktorému zamestnávateľ neprispieva. Ďalším bude taký, ktorému zamestnávateľ prispieva a posledný sa rozhodne investovať do podielových fondov mimo DDS.

V podielových fondoch platí investor prvé 4 roky vstupný poplatok vo výške 5 % z celkovej sumy, ktorú chce vložiť. V tomto prípade je to 7,50 EUR každý mesiac. Ďalší je poplatok 0,3 % z mesačnej investície za nákup podielových listov. Poplatky za správu fondov sú zahrnuté vo výkonnosti v oboch prípadoch.

tretí pilier investovanie

Z porovnania jasne vyplýva, že pri nastavenom úročení sa sporenie v DDS neoplatí bez príspevku zamestnávateľa. Investícia v podielových fondoch vďaka vyššiemu zhodnoteniu dosahuje aj napriek vyšším poplatkom lepší výnos. Najlepšie z porovnania vyšiel podľa očakávania tretí pilier za pomoci príspevku zamestnávateľa, kedy sporiteľ každý mesiac investoval až 40 EUR.

Ten dosiahol vyššiu nasporenú sumu oproti podielovým fondom o vyše 5 000 EUR. Keď však vezmeme do úvahy, že do fondov sporiteľ investoval každý mesiac len 20 EUR, čo je polovica v porovnaní s tretím pilierom, výsledok je obstojný.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti na Slovensku

  • NN Tatry-Sympatia DDS
  • AXA DDS
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky
  • Stabilita DDS

Najväčší podiel na trhu má NN Tatry-Sympatia 38 %, druhou najväčšou DDS-kou na našom trhu je DDS Tatra banky s podielom 31 %, nasleduje ju Stabilita s podielom 17 %. Najmenšou správcovskou spoločnosťou so 14 %-tným podielom je AXA DDS.

Tretí pilier je z hľadiska poplatkov relatívne lacný produkt, veľkou výhodou sú najmä príspevky zamestnávateľa. Nanešťastie, súčasné legislatívne nastavenie tento produkt z pohľadu očakávaných výnosov znevýhodňuje. Napriek tomu je výhodný pre ľudí, ktorým zamestnávateľ vo forme benefitu prispieva na dôchodok. Pre tých, ktorí to šťastie nemajú, je tu stále alternatíva v podobe podielových fondov.

Kategória: Dôchodky

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*